સોનેટ


b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

 મારા વિચારોના ઊંડાણનો હું ઈશ્વર છું
અને મારી સત્તા વિસ્તરે છે મારી હયાતીના કેન્દ્રથી
મારા પોતા પર અને મારા આત્મા પર, તમામ હુકમો એના
મારી મથામણ, મારી વૃત્તિઓ અને મારા વિજયથી ધસમસતા.

જયારે કાળી, જંગલી આસુરી વૃત્તિઓનું દળ
મારા તરફ ઘૂરકે અને ઢળી પડે, મારો હાથ
ઊંચો કરું એટલી જ વાર અને હું ઈશ્વર
મારા વિચારોના ઊંડાણમાં.

અને છતાં પણ અનંતકાળથી હું ઝૂરું છું.
તારા શરીરને મારી બથમાં લેવા માટે
અને આક્રંદુ છું મારી તમામ વાસના સાથે.

તારા હોઠ પરનાં ચુંબનોના આદિમ આવેગ કને
જખ મારે ગુમાન, ખ્યાતિ: હવે જડતા મને.

– વિલિયમ કાર્લોસ વિલિયમ્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s