સોનેટ

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

 મારા વિચારોના ઊંડાણનો હું ઈશ્વર છું
અને મારી સત્તા વિસ્તરે છે મારી હયાતીના કેન્દ્રથી
મારા પોતા પર અને મારા આત્મા પર, તમામ હુકમો એના
મારી મથામણ, મારી વૃત્તિઓ અને મારા વિજયથી ધસમસતા.

જયારે કાળી, જંગલી આસુરી વૃત્તિઓનું દળ
મારા તરફ ઘૂરકે અને ઢળી પડે, મારો હાથ
ઊંચો કરું એટલી જ વાર અને હું ઈશ્વર
મારા વિચારોના ઊંડાણમાં.

અને છતાં પણ અનંતકાળથી હું ઝૂરું છું.
તારા શરીરને મારી બથમાં લેવા માટે
અને આક્રંદુ છું મારી તમામ વાસના સાથે.

તારા હોઠ પરનાં ચુંબનોના આદિમ આવેગ કને
જખ મારે ગુમાન, ખ્યાતિ: હવે જડતા મને.

– વિલિયમ કાર્લોસ વિલિયમ્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)