દિવસની તેજસ્વિતા તેના ચહેરામાં


b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

દિવસની તેજસ્વિતા તેના ચહેરામાં,
રાતની સુંદરતા તેની આંખોમાં.
તેના સમગ્ર લાવણ્યમાં, નિસર્ગદત્ત આકર્ષકતા
પરોઢિયે આકાશમાં પ્રસ્ફુટિત લજ્જાની લાલિમામાં.

તેના અવાજમાં કબૂતરનો બોલ;
અંશ જાણે મધુર મંજુલ સંગીતનો.
તેના સ્મિતમાં પ્રેમના પ્રકાશનું ફૂટવું;
તેના હૃદયમાં બધા કુલીન ગુણો.

અને હવે તેજસ્વી દિવસ, સુંદર રાત,
પક્ષીઓ જે પ્રભાતે સાથીઓને સાદ કરે,
મારા નીરસ કાનમાં, મારી અશ્રુભીની નજરમાં
બધા મૃતકો સાથે એક છે, જ્યારથી તે ગઈ.

– જેમ્સ વેલ્ડન જોન્સન
(દેશ : અમેરિકા)
(અનુવાદ: જ્યોત્સના તન્ના)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s