લોકગીત

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

માળી પણ ન હોય એવા
ખાલીખમ બગીચામાં
હું મારા પ્રિયતમ સાથે હોઉં.
માલિશ-નિષ્ણાત પણ ન હોય એવા
ખાલીખમ સ્નાનાગારમાં
હું મારા પ્રિયતમ સાથે હોઉં.
અને હું લાવીશ એ એ ઈચ્છે તે બધાં જ
ગરમ અને ઠંડા જળ.
એનો પરસેવો પણ
હું ભેગો કરી લઈશ બાટલીમાં, તેથી
એ મને જીવંત રાખશે.
રડી રડીને હું આંધળી થઇ જઈશ એ દિવસે
હું મારી આંખો સુરમાથી નહીં, પણ
આંસુથી આંજિશ.

– લોકગીત
(દેશ: આફ્રિકા)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)