વચનપત્ર

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

પામું હું મૃત્યુ જો તારા પહેલાં
જે નક્કી જ છે આ.
પછી ક્ષણ એકમાં
મને તું જોઈ શકે એ પહેલાં
કોઈ મૃત્યુ પામે
રૂપાંતરિત થતા
ત્વરિત ગતિએ ખરતા તારાની જેમ,
ઓળંગીને પ્રવેશ કરીશ હું તારામાં
અને કહીશ લઇ જવા
સ્મૃતિઓ ફક્ત તારી પોતાની જ નહીં
સાથે મારી પણ, જ્યાં સુધી તું પણ
નહીં જાય પોઢી અને ભૂંસી નાખે
વિસ્મૃતિમાં આપણે બન્નેને.

– ગેલવે કિન્નેલ
(દેશ:અમેરિકા)
(અનુવાદ: દિનેશ દલાલ)