પાનખર


.
.
પાનખરનો પ્રત્યેક ઊગતો ચંદ્ર
બળતી આંગળીઓ કલમ જેવી
ધુમ્મસથી છવાયેલી કાચની બારી પરના
હું તારા નામને જતનથી જાળવું છું
અને મરોડદાર રેખામાંથી જોઉં છું
વિસ્મિત નજરે
કે ક્યારે નવી વસંત આવશે
અને ઝળહળશે.
.
.
– પરવીન પેઝવાક
(ભાષા: અફઘાની)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “પાનખર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s