લાલ હથેળીઓ


.
.
પહેલી વાર
મેં જોયો
ભમરાને કમળમાં
બદલાતો,
પછી કમળને બદલાતું
ભૂરા  પાણીમાં,
પછી ભૂરા પાણીને
અસંખ્ય સફેદ પક્ષીઓમાં,
પછી સફેદ પક્ષીઓને બદલાતાં
લાલ આકાશમાં,
પછી આકાશને બદલાતું
તારી હથેળીઓમાં,
અને મારી આંખો બંધ કરતુ,
એ રીતે આંસુઓને
સ્વપ્નો બનતાં
પહેલી વાર મેં જોયાં.
.
.
– સર્વેશ્વરદયાલ  સક્સેના
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

One thought on “લાલ હથેળીઓ

  1. દરા વખતે આંસુ સ્વપ્નો નથી બનતાં. આંસુ આંસુ જ રહે છે…તમારા પોતાના. જેની સાથે બીજા કોઈને કોઈ લાગતુંવળગતું નથી, જેની અસર બીજા કોઈને નહીં થતી હોય તેવા….માત્ર તમારા પોતાનાં આંસુ….જે એકલા અટૂલા ઓશિકું ભીંજવવા સર્જાયેલા હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s