એ રીતે રોવાનું છે

.
.
તમે જન્મો, પછી તરત જ, તમારે ટેવાવાનું છે,
કશું છે જ ક્યાં તમારું? કે તમારે જે ખોવાનું છે.
.
.
તમારી દોટ વર્ષોથી કશું બનવાની પાછળ છે,
ખરેખર તો ઘણું મોંઘુ પોતાનું ‘હોવાનું’ છે.
.
.
દરદને માણવું જો હોય તો એની એક શરત છે,
ખબર પણ આંખને નાં થાય, એ રીતે રોવાનું છે.
.
.
અવતરણ ચિન્હની વચ્ચે તમારી આ હયાતી છે,
તમે મૌલિક નથી, કાયમ, પરાયાથી, તોલવાનું છે.
.
.
ઘરેથી નીકળીને ચાલવા માંડો છો, ત્યારે તો,
ખબર સુધ્ધાં નથી કે, સ્મશાને રોકાવાનું છે.
.
.
– ધૂની માંડલિયા

Advertisements