તું

.
.
સાદ પાડીને મને બોલવ તું,
કાં પછી હિંમત કરીને આવ તું.
.
.
પ્રેમપત્રો આંખ શું વાંચી શકે,
આંસુઓ પાસે જ જઈ વાંચવ તું.
.
.
આપણાં સંબંધની મળશે કડી,
સાંજ વેળાની ક્ષણો લંબાવ તું.
.
.
જ્યાં હવાને પણ મુંઝારો થાય છે,
એ જ ઘર મારું હશે, બતલાવ તું.
.
.
બ્રહ્મવાણી થઇ જગતમાં ફોરશે.
એક સાચો શબ્દ ભીતર વાવ તું.
.
.
આયનાના હોઠ પર છારી વળે,
એ પહેલા, કાળને થંભાવ તું.
.
.
શ્વાસની આખર ઘડી દેખાય છે,
કો’ તાજી હો ગઝલ, સંભળાવ તું.
.
.
– ધૂની માંડલિયા

Advertisements