એક વાર

.
.
એક વાર જે કરમાય છે
તે ફરી પાછું ભાગ્યે જ મ્હોરે છે.
.
.
ફૂલો, શબ્દો, કે પ્રેમ,
પાંખો, સ્વપ્નો કે સ્મૃતિઓ
જયારે એ જીવનમાંથી છટકી જાય છે
ત્યારે પછી ફરતી નથી.
.
.
સાથે બેસીને
ગાતાં ગાતાં
ઝીણું ઝીણું જતન કરવાનો
આ તો એક અવસર છે.
આ એક ક્ષણ છે
જયારે મરણને પડકારી શકાય
અને સમયને ખરીદી શકાય.
.
.
એક વાર ચીમળાઈ ગઈ
ખલાસ થઇ ગઈ અને નાશ પામી
પછી માત્ર સમય રહે છે
પશ્ચાતાપનો.
.
.
એક વાર જે કરમાય છે
તે ફરી પાછું ભાગ્યે જ મ્હોરે છે.
.
.
– અશોક વાજપેયી
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: રોહિત શાહ)

Advertisements