ચૂપચાપ

.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
ઝરણાનો સ્વર
અમારામાં ભરાઈ જાય.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
શરદની ચાંદની
સરોવરની લહેરો પર તરે,
.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
જીવનનું રહસ્ય
જે કહ્યું ન જાય
અમારી સ્થિર આંખોમાં ગહનાય,
.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
આપણે પુલકિત વિરાટમાં ડૂબીએ
અને વિરાટ આપણને આપણામાં મળી જાય
ચૂપચાપ ચૂપચાપ…
.
.
– અજ્ઞેય
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements