જાઉં એ પહેલાં


.
.
તું જયારે ઊંઘતી હશે ત્યારે
હું આવીશ અવારનવાર
નહીં કરતી બંધ દ્વાર.
.
.
નહીં રાખતી મને રાહ જોતો
એકલવાયો, બહાર.
.
.
હું તને જોઇશ અંધકારમાં,
મૌનમાં હું તને શ્વાસેશ્વાસે ભરી દઈશ.
જાઉં એ પહેલાં હું ચૂમીશ
તારા હોઠ.
.
.
– સુભાષ મુખોપાધ્યાય
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “જાઉં એ પહેલાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s