સાક્ષી

.
.
અમારા હાથ એકમેકને સ્પર્શ્યા, કોઈએ જોયું?
એક નાની અમથી ચકલીએ જોયું:
જયારે મેં દાદર પર એના હોઠને ચૂમ્યાં,
કોઈએ જોયું!
હવામાં એક કાગળની ચબરખી ઊડતી રહી.
.
.
અમે નદી પાસે ઊભા રહ્યા
અને અમારી મળી દ્રષ્ટોદ્રષ્ટ
વિષાદઘેરા હૈયાની અમે આપ-લે કરી લીધી
આ વિશે કોઈ કશું જાણતું નથી.
અચાનક, સ્ટીમરની સાઈરને હવાને ભરી દીધી.
.
.
– સુનીલ ગંગોપાધ્યાય
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)