બરફ

.
.
તારી વાતોમાંથી
સાંજના રંગો
ધીમે ધીમે ભૂંસાઈ ગયા.
.
.
ખળભળતા સાગર પરથી
ઊડી આવ્યા ઝંઝાવાત.
.
.
તારા ગીતોમાંથી ખરવા માંડ્યા
પથરાઓ.
પવનથી ઊડી આવ્યાં
ખરેલાં પાંદડાં,
તારાં સપનાંમાંથી ઝરવા માંડ્યો
બરફ.
.
.
અંધારામાં ઢંકાઈ ગયાં
મારા સપનાં.
.
.
– સનત દે
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: નલિની માડગાંવકર)

Advertisements