શા માટે?


.
.
તારી બે આંખોથી રોશનીનો ઈશારો દૂર કર,
લુછી નાખ ઉન્મત્ત ગાલો પરથી વસંતનો ઠાઠ,
પિયળ કાઢી નાખ, બંધ કરી દે મનના દરવાજા
વ્યાકુળ પ્રેમનું ભૂત દૂર ભાગે, વ્યર્થ, દિશા-ભૂલ્યું:
આકાંક્ષાના ભાથામાંથી વીણેલાં અચૂક તીર
તડકાથી તપેલા ભૂખના આ કંકાળ પર મારો નહીં, નહીં મારો!
જે વનમાં વસંત નહીં ત્યાં નાહક શા માટે રંગ જમાવે છે?
ફૂલ ઉછાળવાની ભૂલ શા માટે? અંધારામાં લે છે પ્રેમી!
પ્રેમ? ભાગી ચૂક્યો છે તે તો, ક્યારનો અપરાધી ભાગ્યો છે
હાથમાં લઇ વસંતની પતાકા વનાંતમાં વસાવ્યું છે બજાર
અથવા એક પ્રસન્ન પત્ર, સંબોધનમાં શું તે કોણ જાણે
મૃત પત્ર વૃક્ષ તળે રાખી ગયા છે સોનેરી બદામી
ગુચ્છેગુચ્છા ખરેલાં ફૂલોમાં, ક્યારના સોહાગ મઢ્યા
ઐશ્વર્યથી મારી ચૂકેલા મન પર આ તીર શા માટે?
.
.
– શુદ્ધસત્વ બસુ
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

One thought on “શા માટે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s