પ્રેમ આકાશનીડ છે


.
.
આ ગૃહવિહીન પ્રેમનો ભારે બોજ
તારા વગર કોણ લઇ શકે, મને કહે?
ભારે વરસાદમાં તારા આંગણા પાસેથી નીકળવું,
તું જુએ અને તારો દરવાજો ખોલે, મારી મીઠી.
.
.
નદીમાં પૂર ધસમસતા આવે છે, હોડી
બંધ થઇ ગઈ છે મેળો પૂરો થયો
ફક્ત એકલવાઈ ગામડાની વાટ છે
આકાશમાં વાદળાં સુધી વિસ્તરતો અને સાથે ગર્જનાત્મક આવેશ.
.
.
આ ઠંડીના હવામાનમાં કોણ બનાવે
તારા સિવાય આ ઘરને વિશ્વ
વિશ્વને ઘર,
મને કહે. ફક્ત તારો પ્રેમ
આકાશમાં નીડ છે, નદીમધ્યે બેટ.
તે નિરભ્ર સ્વાર્પણમાં
કોણ આ વિશાળ અવકાશને બાંધી શકે
તારા વગર, કહે મને.
.
.
તારા હૃદયમાં જ
હું છેવટે વિરમું બધું જાણીને જ.
.
.
– વિષ્ણુ દે
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: જ્યોત્સના તન્ના)

Advertisements

One thought on “પ્રેમ આકાશનીડ છે

  1. નદીમાં પૂર ધસમસતા આવે છે, હોડી
    બંધ થઇ ગઈ છે મેળો પૂરો થયો
    ફક્ત એકલવાઈ ગામડાની વાટ છે
    આકાશમાં વાદળાં સુધી વિસ્તરતો અને સાથે ગર્જનાત્મક આવેશ.
    .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s