પ્રેમ

.
.
જયારે મેં તને પ્રેમ કર્યો ત્યારે
પ્રેમ કરતો રહ્યો ત્યારે
તારામાં તને
ધ્યાન કરતો રહ્યો ત્યારે
રેણુકાની માટીના તૂટેલા વાસણમાં
જળની રેખાની વચ્ચે
ગંધર્વના વાળના ગુચ્છા ફસાયા.
.
.
જયારે તે મને પ્રેમ કર્યો ત્યારે
પ્રેમ કરતી રહી ત્યારે
મારામાં મને જ
ધ્યાનથી શોધતી રહી ત્યારે
સૂર્યોદયથી સાડા સાત ઘડી પહેલા
કૂકડાની બાંગથી
મારા શરીરમાં
હજારો દીવાઓ પ્રકટ્યા.
.
.
જયારે આપણે એકમેકને પ્રેમ કરીએ ત્યારે
પ્રેમ કરતા રહીએ ત્યારે
આપણામાં આપણું જ ધ્યાન કરતા રહીએ ત્યારે
તૂટેલા ટુકડા અને હજારો લિંગ
કેટલી સારી રીતે આજે આપણે મળ્યાં.
.
.
– અયપ્પ પણીક્કર
(ભાષા: મલયાલમ)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)