શુક્ર્તારો


.
.
કાલ સુધી જે બાળક હતો
એને ઊગવા લાગી છે મૂછો
એ જોવા લાગ્યો છે અરીસામાં
વારંવાર.
લસણના મૂળિયાં જેવા
દાઢીના વાળ
નીકળી આવ્યા છે ચિબુક પર.
એને લાગે છે
કે આવી ગયો છે સમય
એ શોધવા લાગ્યો છે
હાથ માટે કોઈ કામ,
પગ જમાવવાની જગા.
એ જુએ છે અંતરિક્ષ તરફ
તારાઓની ચમકનો
પ્રકાશ છે એની આંખોમાં.
નવી દાઢીમુછની વચ્ચે
નવો ઊગ્યો શુક્ર્તારો.
અભિનંદન.
.
.
– જીવકાન્ત
(ભાષા: મૈથિલી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

One thought on “શુક્ર્તારો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s