શુક્ર્તારો

.
.
કાલ સુધી જે બાળક હતો
એને ઊગવા લાગી છે મૂછો
એ જોવા લાગ્યો છે અરીસામાં
વારંવાર.
લસણના મૂળિયાં જેવા
દાઢીના વાળ
નીકળી આવ્યા છે ચિબુક પર.
એને લાગે છે
કે આવી ગયો છે સમય
એ શોધવા લાગ્યો છે
હાથ માટે કોઈ કામ,
પગ જમાવવાની જગા.
એ જુએ છે અંતરિક્ષ તરફ
તારાઓની ચમકનો
પ્રકાશ છે એની આંખોમાં.
નવી દાઢીમુછની વચ્ચે
નવો ઊગ્યો શુક્ર્તારો.
અભિનંદન.
.
.
– જીવકાન્ત
(ભાષા: મૈથિલી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)