ભૂલી શકું નહીં

.
.
ભૂલી શકું નહીં હું તો
રક્ત ઉછાળને બાથ
દૃષ્ટિ થઇ પાંખ પાંખ…
.
.
ભૂલી શકું નહીં હું તો
પ્રાણભરતીનો સાદ
વમળે વચન-વાત…
.
.
ભૂલી શકું નહીં હું તો
અંધ ડૂબકીને વેગ
ક્ષણે થતું વ્યોમ ગેબ…
.
.
ભૂલી શકું નહીં હું તો
નસેનસે નસેનસે ઝંઝાવાત
ઓશીકાની તળે તારો હાથ…
.
.
ભૂલી શકું નહીં હું તો
પાય ખેંચનારા પાપ
થતો હું જ મારો શાપ!
.
.
– મંગેશ પાડગાંવકર
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements