એક ક્ષણ ચિત્ર


.
.
સભર સભર બે ઘડૂલા
ઉપવનભર છલકાયા;
ભીંજેલા બે નયન
નિમિષમાં મધથી મલકાયા.
અમલ કમલ બે કળીઓ
મધુગંધ થકી ઊભરાઈ;
રસવિલોલ સ્વર ગુંજારવ
સમયોચિત રહે ગાઈ.
સ્મરવિહવલ બે માનસ
સણકીને ઝણઝણ્યા;
ફરફરતી આ સાંજે
પાન પાન રણઝણ્યા.

.
.

 – બા. ભ. બોરકર
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ

One thought on “એક ક્ષણ ચિત્ર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s