પોલાદ


.
.
જક્કી તેના પોલાદના
હોઠ પર ક્યારેક
નીલકમલ જયારે ખીલે છે
સ્પષ્ટ તેની એક પાંખડી પર
સૂચ્ય્ગ્ર જેટલું
રક્તબિંદુ જે દેખાય –
તે મારું.
.
.
ઉત્સવ તે મારો –
જાજઈને કહો તેણે
પોલાદના ચપોચપ ભીડાયેલા બંદોબસ્તને ભેદીને.
.
.
– પુ. શિ. રેગે
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “પોલાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s