ઘડિયાળ


.
.
બંધ પડેલી ઘડિયાળ
દિવસમાં બે વાર
અચૂક સમય બતાવે છે.
.
.
તે વખતે તું અને હું
– બે વૃદ્ધ જુવાનિયાં –
હાથમાં હાથ લઈને બેસીએ.
.
.
તારી ભસ્મી ભૂખરી રાખોડી આંખોને
હું મારી આંખો આપીશ.
ચીથરાયેલા હોઠને મારા હોઠ.
.
.
તું બોલશે નહિ
તે મને સમજાઈ ગયું હશે;
બોલીશ તે હું જ બોલીશ.
.
.
– પુ. શિ. રેગે
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

2 thoughts on “ઘડિયાળ

  1. સુરેશભાઈની કવિતા યાદ આવે..એક ડોસો ડોસીને હજુ વ્હાલ કરે છે….લગ્ન કરવા એટલે એટલે કોઈ “એક” વ્યક્તિ સાથે વૃદ્ધ થવું. અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ મનથી જુવાન હોવું અને જીવનસાથીને પહેલાની જેમ જ પ્રેમ કરતા રહેવું એ બહુ મજાની વાત છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s