છોકરી

.
.
આયુષ્ય નકારવાનો અને સ્વીકારવાનો
આ પ્રશ્ન નથી.
રેતીમાંના પાણી માટે તો નાનકડાં ઘર હોય છે.
તે બંધાવા જોઈએ; પૂરી સમજદારીથી ફરી વાર
તેની રેતી એકઠી કરીને
રાખવી.
હું કેરળમાં હતો ત્યારે એક છોકરી મળી ગઈ.
એ વેળા જુના ચર્ચનું દુરસ્તીનું કામ
ચાલુ હતું. ઇટાલિયન સંગેમરમરના એક
ટુકડા પાસે તે ઊભી હતી.
ફૂલ તોડો; ઋતુના આર્વિભાવોમાં ઘણા
સૂક્ષ્મ પલટાઓની નોંધ લો.
બસ, એટલું જ.
એક દિવસ કોઈ પણ પૂર્વ-એંધાણી આપ્યા વગર
તે મરી ગઈ.
સીધુંસાદું છે આટલું જ!
.
.
– ગ્રેસ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: જગદીશ જોષી)

Advertisements