એક બપોર


.
.
મેં મારી કવિતા
તને વાંચી સંભળાવી’તી
તે કહ્યું તું:
‘સમજાતી નથી’
કોરા ચહેરાની
તે એક બપોર
મેં એવી જ
સાચવી રાખી છે.
.
.
– ગુરુનાથ સામંત
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “એક બપોર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s