ચંદ્ર


.
.
એવા અનેક ચંદ્ર
આવી ગયા
ચાંદની આપી ગયા
પણ ચાંદની આપવા માટે
તેમને માંગ્યું હતું મુલ્ય
મારા આકાશનું.
પણ તારો ચંદ્ર
એટલો આત્મમગ્ન
એટલો નિ:સ્વાર્થ
કે તેણે મારું
આકાશ તો ઠીક
પણ મારો અંધકાર પણ
માંગ્યો નહીં.
.
.
– કુસુમાગ્રજ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)

2 thoughts on “ચંદ્ર

 1. પણ તારો ચંદ્ર
  એટલો આત્મમગ્ન
  એટલો નિ:સ્વાર્થ
  કે તેણે મારું
  આકાશ તો ઠીક
  પણ મારો અંધકાર પણ
  માંગ્યો નહીં.

  ખુબ સરસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s