તું નહીં

.
.
મારે રાહ જોવાની છે…
તું ઘર બંધ ન કર – સોગંદ છે
ભર્યા ભર્યા તારાં ઘરના
મારા હૃદય પરના જખ્મના.
.
.
હજી છે આંખ સામે એક જ પંક્તિ
દૂર વહી ગયેલા તારામારા દીવાઓની:
એક દીવો તારો હતો
તો એક, મારો હતો
બંને દીવાને પ્રગટેલા રાખનારો હાથ કેવળ
તારો જ હતો…તારો જ હતો
મારે રાહ જોવાની છે…
.
.
– આરતી પ્રભુ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)

Advertisements