આંચકવું

.
.
અમારી આડે
આવે છે એક ગીત.
હું એને સંભાળું છું મૌનમાં
અને એ સંભાળે છે વિષાદમાં.
હું એને પૂછતી પણ નથી કે એને મન શું?
હું જાણું છું
અને એટલે જ અમારી વચ્ચે બેઠું છે ગીત
મૂગા ગુનેગાર જેવું,
મારા દાંતની વચ્ચે
શંકાના એક ટુકડાને
આંચકી લઉં છું.
.
.
– સંપૂર્ણા ચેટરજી
(ભાષા: ભારતીય અંગ્રેજી)
(અનુવાદ: હિતેન આનંદપરા)