કોણ આ ?


.

.

સાવ સૂની પળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

રિક્તતા કેવળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

.

મોકલે છે એમને વરસાદની પહેલી ઝડી;

ને મને મૃગજળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

.

સાવ સહસા રોજ મનનું વન લીલું સળગી ઊઠે:

રોજ દાવાનળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

.

બે ઘડી દઈ સાવ ઊંડા અંધકારોનું જગત;

બે ઘડી ઝળહળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

.

આપણે સૌ પાત્ર પોતાનું ભજવતાં બસ ‘કિરીટ’

વારતા આગળ લખીને મોકલે છે કોણ આ ?

.

– કિરીટ ગોસ્વામી

Advertisements

One thought on “કોણ આ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s