ક્યાં જશો ?

.

.

ટેરવામાં ફૂટતી કૂંપળ હશે તો ક્યાં જશો ?

સંઘરેલી ભીતરે ઝાકળ હશે તો ક્યાં જશો ?

 

સાત સાગર આપ છોડીને જવાના દૂર પણ;

પાંસળી વચ્ચે નદી ખળખળ હશે તો ક્યાં જશો ?

 

ઓળખીતો એક છે માણસ ફક્ત તે શહેરમાં;

બારણે તેના અગર સાંકળ હશે તો ક્યાં જશો ?

 

સત્યના રસ્તા ઉપર તો આપ કેવળ એકલા;

આપની ચારે તરફ જો છળ હશે તો ક્યાં જશો ?

 

આ કુહાડીથી તમે કાપી શકો છો ઝાડ પણ;

કાળજામાં ઊગતો બાવળ હશે તો ક્યાં જશો ?

 

જ્યાં જવાના આપ ત્યાં પાછળ ભલે આવે નહીં

એક ડગલું આ ગઝલ આગળ હશે તો ક્યાં જશો ?

.

.

-જિજ્ઞેશ વાળા

Advertisements