આસાએશ


.
.
એક બાબતમાં હવે આસાએશ છે.
હું મરણથી ગભરાતી નથી.
.
.
થઇ થઈને થશે પણ શું?
એ હશે વિઘ્ન વિનાનો વિશ્રામ
ને ભગવાન તો જાણે જ છે
કે હું કેટલી કંટાળેલી છું.
.
.
સારી વાત તો એ છે કે એનો અર્થ સુખ
જે મેં કદીયે જાણ્યું નથી.
હું ફરી વાર જો તારી સાથે હોઈ શકું
તો મને હું મારે ઘેર આવતી હોઉં એવું લાગે.
.
.
– મેરિલીન નોરોનહાં
(ભાષા: ભારતીય અંગ્રેજી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

One thought on “આસાએશ

  1. હું ફરી વાર જો તારી સાથે હોઈ શકું
    તો મને હું મારે ઘેર આવતી હોઉં એવું લાગે….આનાથી વધારે બીજું કંઈ કહેવાની જરૂર પણ નથી.
    સરસ કાવ્ય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s