એ સ્નેહ

.
.
એ સ્નેહની પળ બે-ત્રણ
કે ઝરમર સંગાથના પંથનો પણ
થાક લાગે છે મને…
.
.
દર્પણ દેખાડે હું એ અજાણ્યો જણ
પ્રતિબિંબમાં સ્થિર છે મૌનની ક્ષણ
બીજાના મહોરામાં રહેલી જાતની
દયા આવે છે મનને…
.
.
કોઈ જેને હું ઓળખું છું અહી
એ બધા પાછા આવ્યા નહીં
મારી નજર તાગે છે શૂન્ય અને…
.
.
વાદળવિહીન એકાકી આકાશ
એકલતાથી ભારોભાર અવકાશ
વીત્યો વર્ષોનો જે આપનો સહવાસ
તારા હોવાપણાથી છલોછલ લાગે છે મને.
.
.
– જયંત મહાપાત્ર
(ભાષા: ભારતીય અંગ્રેજી)
(અનુવાદ: અવિનાશ પારેખ)