મને તો આમ નફરત છે

.
.
તમારા સમ તમારાથી મને તો આમ નફરત છે,
નહિ પૂછો મને એ વાત, કારણ સાવ અંગત છે.
.
.
કરી લીધો કોઈએ યાદ, મુજને એ ગનીમત છે,
નહિતર યાદ કરવાની કોઈએ શી જરૂરત છે.
.
.
મને વિશ્વાસ છે મારી રીતે મારા ઉપર મિત્રો,
કે એ આવ્યા નથી મળવા મને એ જુદી બાબત છે.
.
.
અચાનક ઊંઘથી જાગી જઈને દ્વાર મેં ખોલ્યા,
તમારા પ્રેમમાં તો ખ્વાબ પણ જાણે હકીકત છે.
.
.
વીતેલી કોઈ વાતો યાદ હું કરતો નથી એ તો,
કોઈનું નામ લેવાની મને તો સહેજ આદત છે.
.
.
સહનશક્તિની વાતો નાં કરો ‘કૈલાસ’થી મિત્રો,
પુરાવો એ જ છે સહુથી હજી અમને મહોબત છે.
.
.
– કૈલાસ પંડિત