ચંદ્ર

.
.
એવા અનેક ચંદ્ર
આવી ગયા
ચાંદની આપી ગયા
પણ ચાંદની આપવા માટે
તેમને માંગ્યું હતું મુલ્ય
મારા આકાશનું.
પણ તારો ચંદ્ર
એટલો આત્મમગ્ન
એટલો નિ:સ્વાર્થ
કે તેણે મારું
આકાશ તો ઠીક
પણ મારો અંધકાર પણ
માંગ્યો નહીં.
.
.
– કુસુમાગ્રજ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)

આકાશ જેવો

.
.
તેની પ્રીતિની તે ગીચોગીચ મેઘમાળા
તે બેફામ ઝંઝાવાત
તે અપર્ણાની તપસાધના અને તે
ભાવફૂલોનો પુંજ.
.
.
દશે દિશાના હાથેથી આ બધું
તેણે તારાં પર ઓવાર્યું અને તે શૂન્યા
અંજલીમાં મુખ લપાવીને ઊભી રહેલી
ઉત્કટ
એક ધગધગતા પ્રશ્નચિહ્ન જેવી!
.
.
તેણે જયારે ઉપર જોયું ત્યારે તે બધુય
તેના પર જ વરસતું હતું:
તે ઘનઘોર વરસાદ તળે તે બુઝાતી હતી,
ઘૂંટતી હતી અને કહેતી હતી,
‘આવો કેવો તું આકાશ જેવો?’
.
.
– ઇન્દિરા સંત
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

તું નહીં

.
.
મારે રાહ જોવાની છે…
તું ઘર બંધ ન કર – સોગંદ છે
ભર્યા ભર્યા તારાં ઘરના
મારા હૃદય પરના જખ્મના.
.
.
હજી છે આંખ સામે એક જ પંક્તિ
દૂર વહી ગયેલા તારામારા દીવાઓની:
એક દીવો તારો હતો
તો એક, મારો હતો
બંને દીવાને પ્રગટેલા રાખનારો હાથ કેવળ
તારો જ હતો…તારો જ હતો
મારે રાહ જોવાની છે…
.
.
– આરતી પ્રભુ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)