પ્રેમ, તું નીચે ઊતરી આવ


.
.
પ્રેમ, તું ઘણાય દિવસોથી
રાણીની જેમ પલંગ પર સૂતો છે.
જરિયાન વાઘા ઉતારીને, પ્રેમ,
તું નીચે ઊતરી આવ.
.
.
પ્રેમ, તું ઘણા ઘણા દિવસથી
ઉઘાડે પગે રસ્તા પર ચાલ્યો નથી.
પ્રેમ, તું રખડ શહેર-જંગલના રસ્તા પર
તારા બે પગે લાગવા દે
બકુલફૂલની રજ.
.
.
પ્રેમ, તું કેટલાય દિવસ, બોલ, કેટલાય દિવસથી
રડી શક્યો નથી –
તારી આંખોનું પાણી
નર્યું જામેલું મોતી થઇ ગયું છે.
.
.
પ્રેમ –
તું એક વાર આક્રંદને જોરથી વહેવા દે.
ફક્ત આંખના પાણીમાં જ નહીં
પ્રત્યેક રોમકૂપમાં
પ્રસ્વેદ બનીને ઝરવા દે તારા અસ્તિત્વને.
પ્રેમ, તું ઘણા દિવસથી
પ્રેમ કરી શક્યો નથી. તેથી
નગ્ન થઈને આવ.
.
.
પ્રેમ, તું ઘણાય દિવસોથી
રાણીની જેમ પલંગ પર સૂતો છે.
જરિયાન વાઘા ઉતારીને, પ્રેમ,
તું નીચે ઊતરી આવ.
.
.
– તનુશ્રી ભટ્ટાચાર્ય
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)

Advertisements

2 thoughts on “પ્રેમ, તું નીચે ઊતરી આવ

  1. પ્રેમ, તું ઘણાય દિવસોથી
    રાણીની જેમ પલંગ પર સૂતો છે.
    જરિયાન વાઘા ઉતારીને, પ્રેમ,
    તું નીચે ઊતરી આવ….
    આહા…એકદમ સરસ કવિતા. વધુ કંઈ લખવા માટે શબ્દો જ નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s