તને ચાહીને

.
.
આજના સવારના પ્રકાશથી ઉજ્જવળ છે
આ જીવનનું પદ્મપત્ર ઉપરનું જળ;
તોપણ આ જળ ક્યાંકથી એક નીમેશમાં આવીને
ક્યાંક ચાલ્યું જાય;
હું સમજ્યો છું તને ચાહીને
પદ્મપત્ર પર રાત વીતતાં.
.
.
મારા મનમાં અનેક જન્મોથી હતી વ્યથા
એ સમજીને આ જન્મમાં તું બની પદ્મપત્ર;
થઇ તું રાતનું ઝાકળ –
ઝાકળ ઝરવાનો અવાજ
આખી રાત પદ્મપત્ર પર;
તોયે પદ્મપત્ર પર એ જળ ટકાવી રાખવું છે મુશ્કેલ.
.
.
શાશ્વત પ્રેમમાં ઈચ્છા કરી તેમ છતાં ચંચલ
પદ્મપત્ર પર તારા જળમાં હું ભળી ગયો થઇ જળ;
તારા પ્રકાશમાં હું પ્રકાશ થયો,
તારા ગુણમાં ગુણ;
તેમ છતાં અનંત કાલ તાક્નારા પ્રેમની ખાતરી છતાં
આ કરુણ જીવન, હાય ક્ષણસ્થાયી હાય.
.
.
તેમ છતાં આ જીવનનું સત્ય પામી શક્યો છે એક તલભાર;
પદ્મપત્ર પર તારોમારો મેળ;
આકાશ નીલ, પૃથ્વી આ મીઠી,
તડકો ઊભરાય, ખાંડણિયામાં ડાંગર ખંડાય;
પદ્મપત્ર તેનું પાણી લઈને – તેનું પાણી લઈને હાલે.
પદ્મપત્રમાં પાણી ખૂટી જાય.
.
.
– જીવનાનંદ દાસ
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ
Advertisements