શબ્દામૃત


.
.
મનમાં મનમાં જે કઈ હતી,
એ બધી વાત તને કહી નથી;
બધી વાત જો કહી દઉં તો,
રાત આખી કોને પ્રેમ કરું.
.
.
સવારે રાતનો કાગળ ફાડી
બધી વાતના ભુક્કેભુક્કા કરું છું;
તારાથી આકાશ ભરાઈ જાય ત્યારે
ફરી પાછું વાતોથી ઘર ભરું છું.
.
.
કોઈ દિવસ તને ન મેળવું –
મારા બે હાથ લંબાવવા છતાંય
એના કરતાં તું છે એ જ સારી
વાતો વડે સ્પર્શું અણુએ અણુ.
.
.
– અરવિંદ ગુહા
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)

One thought on “શબ્દામૃત

  1. એના કરતાં તું છે એ જ સારી…..આહા….વાંચીને મોજ આવી ગઈ. સરસ કવિતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s