હું તને ફરીથી મળીશ


.
.
હું તને ફરીથી મળીશ.
ક્યાં? કંઈ રીતે? નથી જાણતી.
કદાચ તારી કલ્પનાશક્તિની ચિનગારી બનીને
તારા કેનવાસ પર અવતરીશ.
અથવા કદાચ તારા કેનવાસ પર,
એક રહસ્યમય રેખા બનીને
ખામોશ થઈને તને જોતી રહીશ.
.
.
અથવા કદાચ સૂરજનું કિરણ બનીને,
તારા રંગોમાં ઓગળી જઈશ.
અથવા રંગોના હાથ પર બેસીને
તારા કેનવાસને.
ખબર નથી કેમ – ક્યાં?
પણ તને જરૂર મળીશ.
.
.

.
.
અથવા કદાચ એક ઝરણું બની જઈશ,
અને જેમ ઝરણાનું પાણી ઉડે છે તેમ
હું જળનું બુંદ થઈને,
તારા શરીર પર હોઈશ.
અને એક ટાઢક જેવી થઈને,
તારી છાતીને વળગીશ
હું વધુ કંઈ નથી જાણતી,
પણ એટલું જાણું છું
કે સમય જે કંઈ પણ કરશે,
તે આ જન્મ મારી સાથે ચાલશે…
આ શરીર હોય છે
ત્યારે બધું જ ખલાસ થઇ જાય છે.
પણ ચેતનાના ધાગા,
બ્રહ્માંડના કણોના હોય છે.
હું એ કણોને વીણીશ,
ધાગામાં પરોવીશ,
અને તને હું ફરીથી મળીશ…
.
.
– અમૃતા પ્રીતમ
(ભાષા: પંજાબી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

2 thoughts on “હું તને ફરીથી મળીશ

  1. ફરી મળવા માટે પહેલા છૂટા પડવું જરૂરી છે. તો હું ક્યારેય એવું નહીં કહીશ કે તને હું ફરી મળીશ…હું હંમેશા મળેલી જ રહીશ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s