તેણે શું કહ્યું


.

.

મારી પાસે હતું, જેની તને આકાંક્ષા હતી,
સૌજન્ય
મૈત્રી
આદરભાવ
ઉપયોગીતા
સંસ્કાર
અને વિચારશીલ વલણ
બીજો પ્રત્યે.
.
.
મારી પાસે તે બધું જ હતું
આ પહેલાં:
જ્યારથી મેં આંખો ઠેરવી હતી
શીતલ-સભર નયનોમાં
આ સ્ત્રીનાં.
.
.
– નારિનાઈ
(ભાષા: તમિળ)
(અનુવાદ: દિનેશ દલાલ)

Advertisements

2 thoughts on “તેણે શું કહ્યું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s