પ્રિયતમે શું કહ્યું – ૨


.
.
મારી પ્રિયતમા બે ચહેરાવાળી ચોર છે.
મધ્યરાત્રીએ
આવે છે સુગંધની જેમ
લાલભાલાવાળા સરદારની જંગલોવાળી ટેકરીઓમાંથી
મારી સાથે એકાકાર થવા.
.
.
અને પછી, તે ખંખેરી નાખે છે પાંખડીઓ
નિશાના જુદાં જુદાં ફૂલોમાંથી
અને પાછા ઓળે છે એના કેશ
નવા અત્તરોથી અને તેલોથી
જવા પરોઢિયે એના કુટુંબકબીલા પાસે
એક અજ્ઞાતનો જુદો જ ચહેરો લઈને.
.
.
– કપિલાર
(ભાષા: તમિળ)
(અનુવાદ: દિનેશ દલાલ)

One thought on “પ્રિયતમે શું કહ્યું – ૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s