એણે કહ્યું

.
.
મારો પ્રિયતમ મારી પાસે હોય છે ત્યારે
હું હોઉં છું ખુશખુશાલ.
જાણે ધર્મોત્સવમાં,
હરાખ્ઘેલું નગર.
.
.
અને એ ચાલ્યો ગયો હોય છે ત્યારે
હું દુઃખી દુઃખી
જાણે ઉજ્જડ પ્રદેશના
નાના ગામડાનું
વેરાન ઘર.
જેના આંગણામાં
દોડાદોડ કરતી હોય છે ખિસકોલીઓ.
.
.
– અનિલટુ મુન્રીલર
(ભાષા: તમિળ)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)