ચહેરો જોવાની ઝંખના

.
.
દિવસે વરસાદ રાતે વહે હવા,
આંગણામાં બારી પાછળ રસ્તો વહી જવા.
.
.
ઘણી વાર બોલાવ્યો તું એક વાર તો આવ,
વધારે મોહ નથી, જરા ચહેરો તો બતાવ.
.
.
ઊઠવું-બેસવું થઇ ગયું સપનું
વાતોની રહી ગઈ ઝંખના કુંવારી,
ઊંડી પ્રીત અમારી સાજન
હળતો-મળતો રહે, ઓ બાંકેબિહારી.
.
.
આવતો હોય તો આવ મારા પ્રાણ
નહીં તો તારે રસ્તે કરજે પ્રયાણ.
.
.
અમને તારો કોઈ મોહ નથી
મુખ જોવાની હવે કોઈ ઝંખના નથી.
.
.
– લોકગીત
(સંપાદન: સુશી દલાલ)

Advertisements