એક સૂફી રોમાન્સ – ભાગ : ૪ – પ્રેમનો શબ્દ

.
.
તું તારા રતુંબડા હોઠથી બોલ : ઈશ્વર.
ખડખડતા બજારુ માર્ગો પર હું બનીશ શાંત આરસની અખંડ મૂર્તિ.
આ શરીર – હું જેના વડે મૃત્યુ પામી શકવાનો છું –
તેને યથાયોગ્ય બનાવી લઉં તારા ગાઢ સ્પર્શોથી.
તું તારા મૃદુ તપ્ત પ્રત્યંગ વડે મને આવકાર.
.
.
હું મરણને પામીને પેલી પાર પાછો ફરી જીવીશ.
ભવિષ્યમાં, કોઈ એક ભવિષ્યમાં.
તું તારા રતુંબડા હોઠથી બોલ : સિતાંશુ.
.
.
– સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર