વાર વાર!


.
.
વાર વાર
સંધ્યાકાશે પલકે બે કોની ઋજુ પાંપણનો પલકાર?
.
.
વાર વાર
કોના તારે જાગી ઊઠે સ્મરણના ધબકાર?
.
.
વાર વાર
વહી રહ્યા વાયુ મહીં કોનો મૃદુ સ્પર્શ લહું પારાવાર?
.
.
વાર વાર
ખીલી રહ્યા કમળના ફૂલ મહીં
કોના મધુ મુખનો તે આવી રહ્યો અણસાર?
.
.
વાર વાર
કોના તે આ પદધ્વની મહીં ધીરે સુણી રહું
લયાન્વિત કવિતાનો ભણકાર?
.
.
વાર વાર!
.
.
– નલીન રાવળ

Advertisements

One thought on “વાર વાર!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s