તને જોઇને


.
.
નાળીયેરીના પાનની નીચે સાંજબદામી સૂરજ ઝૂલે,
દૂરથી પવન જેમ ઊછળતી આવતી તને જોઇને
મારા વગડાઉ ફૂલ જેમ રૂંવાડાં એક પછી એક ખુલે.
મન જાણે છે કેટલી થઇ આવશે ને
ના આવશે વચ્ચે ઘુઘવાટાની ખેપ,
આભમાં ચોમેર દરિયે ચોમેર દવ ને
તારું દૂરથી દેખાઈ જાવું ચટદન લેપ.
સઢ ફુલાવી આવતી તને જોઈ ખારવો દરિયાકાંઠે
દરિયાથી થઇ સાવ અજાણ્યો ડૂબવું ભૂલે તરવું ભૂલે
ગણ્યા પંખી પરપોટા ને ગણી સૂનમૂન છીપ
ને ગણ્યા રેતના બધાય કણ,
ઢળતી સાંજે વાટ જોવામાં પગથી માથા લગ બધેબધ નેજવું થ્યો એક જણ,
પાંખ પ્રસારી ઊડતી તને જોઈ પારધી પોતે જ પંખી થાય
ને રીસનાં તીર ને કામઠાં ભૂલે.
.
.
– સંદીપ ભાટિયા

Advertisements

4 thoughts on “તને જોઇને

  1. પાંખ પ્રસારી ઊડતી તને જોઈ પારધી પોતે જ પંખી થાય
    વાહ, સુંદર રચના…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s