પ્રેમની તુલના


.

.

પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો?
એવા સ્ટેશન સાથે
કે જ્યાં ક્યારેય ટ્રેન આવતી નથી
અને ધૂંધળો, ધીમો, મંદ બળતો રહે છે
એક બલ્બ.
.
.
રાતદિવસ ઉઘાડા
ઘરના મુખ્ય દરવાજામાંથી
અતિથી અને ઈશ્વર આવી શકે છે
તોપણ બાગના
લીમડાના ઝાડ નીચે
કેમ ગુપચુપ બેસી રહે છે પ્રેમ!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોઈ સાથે કરશો!
એ પગલાંની નિશાની સાથે
કે જે કોઈકની વિદાય પછી પણ
અનેક વર્ષો
તરફડતી રહે છે!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
એ હાથ સાથે
જે હથોડા ઝીંકીને
જમીન ફોડી પાક ઉગાડે છે,
જે મહેલો, અટ્ટાલિકા
વિધાનસભાગૃહ, કારખાનાં
બધું રચી શકે છે
છતાં જેને પહેરવી પડે છે
બેડીઓ!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
તમારા દેહની ચામડી લગોલગ
રહેનારો એવો ને એવો ટકી રહેનારો રંગ
જે આજ સુધી
બદલાયો નથી!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
રોજની દિનચર્યા સાથે
મીઠા સાથે!
પાણી સાથે!
ન્યાય સાથે!
જેની જરૂર
દિવસમાં વારંવાર
પડતી હોય છે!
.
.
– સુચેતા મિશ્ર
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)

5 thoughts on “પ્રેમની તુલના

 1. પ્રેમની તુલના કોઈ સાથે કરી ન શકાય. એ અતુલ્ય છે…અનન્ય છે.

 2. રાતદિવસ ઉઘાડા
  ઘરના મુખ્ય દરવાજામાંથી
  અતિથી અને ઈશ્વર આવી શકે છે
  તોપણ બાગના
  લીમડાના ઝાડ નીચે
  કેમ ગુપચુપ બેસી રહે છે પ્રેમ!
  – સુચેતા મિશ્ર
  (ભાષા: ઊડિયા)
  (અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)
  waah !! v nice thnx 4 tht..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s