પ્રેમની તુલના

.

.

પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો?
એવા સ્ટેશન સાથે
કે જ્યાં ક્યારેય ટ્રેન આવતી નથી
અને ધૂંધળો, ધીમો, મંદ બળતો રહે છે
એક બલ્બ.
.
.
રાતદિવસ ઉઘાડા
ઘરના મુખ્ય દરવાજામાંથી
અતિથી અને ઈશ્વર આવી શકે છે
તોપણ બાગના
લીમડાના ઝાડ નીચે
કેમ ગુપચુપ બેસી રહે છે પ્રેમ!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોઈ સાથે કરશો!
એ પગલાંની નિશાની સાથે
કે જે કોઈકની વિદાય પછી પણ
અનેક વર્ષો
તરફડતી રહે છે!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
એ હાથ સાથે
જે હથોડા ઝીંકીને
જમીન ફોડી પાક ઉગાડે છે,
જે મહેલો, અટ્ટાલિકા
વિધાનસભાગૃહ, કારખાનાં
બધું રચી શકે છે
છતાં જેને પહેરવી પડે છે
બેડીઓ!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
તમારા દેહની ચામડી લગોલગ
રહેનારો એવો ને એવો ટકી રહેનારો રંગ
જે આજ સુધી
બદલાયો નથી!
.
.
પ્રેમની તુલના
તમે કોની સાથે કરશો!
રોજની દિનચર્યા સાથે
મીઠા સાથે!
પાણી સાથે!
ન્યાય સાથે!
જેની જરૂર
દિવસમાં વારંવાર
પડતી હોય છે!
.
.
– સુચેતા મિશ્ર
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)

Advertisements