તને હું

.
.
કેટલા દિવસ કેટલી રાતથી
તને શોધું છું હું ફરી ફરી –
ગ્રહ અને તારા સ્પર્શી સ્પર્શી
આકાશનું ભૂરું સરોવર લાંધી
દરિયાની નીલી સીમામાં
નક્ષત્ર આંખોથી ઓઝલ થતા
તને જોઈ છે ફરી –
આ શરીરની સીમામાં.
.
.
થાક નથી મને –
હેમંતનું વાવાઝોડું જયારે
અચાનક રસ્તો મારો રોકે;
પગ તળે દાબી દાબી
ઝાકળના ઝીણા ઝીણા કણ
રાતોની રાતો બસ ચાલ્યા કરું.
.
.
વાત મારી થશે નહીં પૂરી કદી
કોઈ એક નારી મને
બોલાવે છે, સાંજ પડતાં
અને પૃથ્વી જીવતી રહે
માટીની સાડી
ઘાસની કિનારી
શરીરે વીંટાળી,
તે પૃથ્વી છોડી ગયો –
રાખી ગયો છું તારા માટે.
.
.
– ભાનુજી રાઉ
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: રેણુકા શ્રીરામ સોની)