અદ્રશ્ય

.

.

એક સ્ત્રી
અગ્નિ પાસે બેઠી છે.
પડછાયાઓ
એની કાચની આંખમાં અટવાય છે.
.
.
એક વૃક્ષ ઢળી પડ્યું છે
અને દરિયા ઉપર
ઊડતાં ઊડતાં એક પંખી ગાય છે…
.
.
…નદીમાં ડૂબી ગયેલી
એક લાશ તરે છે
અને એની બાજુમાંથી
એક હોડી પસાર થઇ જાય છે.
.
.
આમ ને આમ
હું દ્રશ્યને જોતાં જોતાં
અદ્રશ્ય
થતો જાઉં છું.
.
.
– સુરેશ દલાલ

Advertisements