પ્રેમમાં પણ નિયમ…!!!

.
.
સિતમ થઇ રહ્યા છે, જુલમ થઇ રહ્યા છે;
હવે પ્રેમમાં પણ નિયમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
નવા દુશ્મનોનું નથી ખાસ જોખમ,
હવે દોસ્તો મારા કમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
જરા દૂર દ્રષ્ટિથી જોયું તો લાગ્યું,
કે નખશીખ આનંદ, ગમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
મોહબ્બતના રસ્તાની શું વાત કરીએ,
ઉતાવળમાં ધીમે કદમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
નિરાશાથી બાકી છે આ જિંદગાની,
કે નિશ્વાસ છે એ જ દમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
મરણની દશા છે ‘મરીઝ’ આવી રીતે,
જીવનમાં સંબંધો ખતમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
– મરીઝ

Advertisements